Heinz 헤인즈, 하인즈 소스 모음 (케첩 567g / BBQ 소스 480g / 머스타드 소스 255g / 마요네즈 400g)
40,000₫

세계적인 기업 Heinz의 필수 소스 총집합!


[Heinz] 케첩 567g (Heinz Tương cà chua chai úp ngược 567gr)


[Heinz] BBQ 소스 480g (Sốt thịt nướng BBQ vị truyền thống - Heinz Classic Barbecue Sauce)


[Heinz] 머스타드 소스 255g (Heinz Mù tạt màu vàng 255g x 16)


[Heinz] 마요네즈 소스 4000ml (Xốt mayonaise - Heinz good light mayonaise (10 chai x 220ml))


[Heinz] 머스타드 소스 255g (Heinz Mù tạt màu vàng 255g x 16)이런상품은 어떠세요?

상품이 없습니다.

이런 상품은 어떠세요?

신상품

고객행복센터 | 0818 189 419

월요일 - 토요일 AM 09:00 - 19:00 

일요일 주문건은 월요일에 배송됩니다


Floor 11, Deutsches Haus, 33 Le Duan, 

Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 

사업자등록번호: 0315360743  ㅣ  대표자: 심동준  

법인명: (주)마오마오  ㅣ  상호명: 마켓사이공